Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Led Wereld België B.V.
Vestigingsadres: Atealaan (HRT) 34 bus A, 2200 Herentals
Bezoekadres: Rendementstraat 5, 8094 RA Hattemerbroek
Telefoonnummer:  01 448 02 10, bereikbaar tussen 8:30 en 17:00
E-mailadres: [email protected]
Ondernemingsnummer: 0792.863.845
Btw-identificatienummer: NL863175910B01

Led Wereld België B.V. wordt hierna aangeduid als “wij” of “ons”. De klant wordt aangeduid met: “u”. Als de klant specifiek als consument wordt bedoeld, dan wordt “consument” gebruikt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Door een bestelling te plaatsen, accepteert u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart u deze gelezen en begrepen te hebben..
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Het aanbod is vrijblijvend. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4. Afbeeldingen bij producten zijn zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch kunt betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
2. Wij kunnen ons – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, aan ons kenbaar te maken. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan ons heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds door ons terug ontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
3. Indien het een zakelijke klant betreft en de bestelling op basis van een offerte (gedeeltelijk) wordt geretourneerd, zullen er 15% verwerkingskosten berekend geworden, berekend over het offertebedrag exclusief BTW.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Wij kunnen het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien wij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben;

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien wij dit bedongen hebben en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. u de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
2. Indien blijkt dat een of meerdere van deze afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dienen (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken binnen 4 weken na ontvangst schriftelijk aan ons te worden gemeld (via de website of het op de offerte of factuur vermelde adres).
3. Het eventuele terugsturen van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin het product is ontvangen.
4. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij deze producten kosteloos vervangen of herstellen dan wel het betaalde bedrag terugbetalen. Arbeidskosten worden niet vergoed.
Als de klacht ongegrond blijkt te zijn, zijn alle kosten die wij hebben gemaakt voor het onderzoek voor uw rekening.
Als de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor u.
U kunt geen beroep doen op de in lid 1 genoemde garantie indien

 • de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld;
 • het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
 • u niet als een zorgvuldig eigenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd;
 • in strijd met onze aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld;
 • u de producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • er anderszins omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben (zoals weersomstandigheden en schade ontstaan tijdens transport door u).

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met de nodige spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij u akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunt u geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zullen wij het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor onze rekening.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
2. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.
3. In geval van wanbetaling hebben wij behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.
2. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4. Allereerst kunt u zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), waarbij deze gratis zal bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft u als consument de mogelijkheid om uw klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel wij als u als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door u als consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort onze verplichtingen niet op, tenzij wij schriftelijk anders aangeven.
7. Indien een klacht door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij naar onze keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt door ons uitgesloten, behoudens onze wettelijke aansprakelijkheid en schade als gevolg van opzet of grove schuld van onze zijde.
 2. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor worden gesteld.
 3. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
 4. Als er al sprake is van aansprakelijkheid dan kan dat alleen van toepassing zijn voor de directe schade.
 5. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder, maar niet limitatief, gevolgschade, schade door gederfde winst of gemaakte kosten om omvang en oorzaak van een schade vast te stellen).
 6. Als u onjuiste en/of onvolledige gegevens met ons heeft gedeeld dan zijn wij niet aansprakelijk als daardoor schade ontstaat. Ook zijn wij in dat geval niet verplicht om (deels) nieuwe of vervangende producten te leveren of geld terug te geven.
 7. De informatie op de internetsite wordt door ons met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 8. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
 9. Iedere aansprakelijkheid van ons vervalt wanneer u niet binnen één jaar na levering producten of diensten een beroep doet op de tekortkoming en als u ons niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, ons daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen ons en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
2. De Rechtbank Overijssel, Nederland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan de bevoegde rechter van uw woonplaats te onderwerpen.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.